خانواده موفق


خانواده موفق

داشتن یک خانواده موفق به نوعی تضمینی بر سلامت و آرامش تمامی افراد آن خانواده محسوب می شود. پس شاید عجیب نباشد که امروزه بسیاری از افراد برای حفظ سلامت خانواده خود در جلسات  مشاوره خانوادهشرکت می کنند.  خانواده جایی است که فرد را برای زندگی آینده و گسترش روابط اجتماعی آماده می شود، پس در خانواده ای که آشفتگی و پریشانی زیاد باشد، مطمئنا در تربیت فرزندان و ایجاد زمینه های شکوفایی موفق نخواهد بود. در خانواده موفق نیازه