شادی درونی چیست؟ و راه دستیابی به آن به چه صورت است؟


شادی درونی چیست؟ و راه دستیابی به آن به چه صورت است؟

شادی درونی درواقع احساسی است که همه انسانها به آن نیازدارندوبسیارپایداراست،ولی به خودفردبستگی داردکه او را در درون خود به وجود بیاورد یا نه.
با قوی بودن و هدف داشتن در زندگی و همچنین احساس رضایت از آنچه که داریم میشود شادی درونی رادرخود بوجود آورد وپرورش داد.

گفتیم که شادی درونی احساس خوشایند و پایداری است که جزئی ازوجودآدمی میشودبه صورتیکه در زمان سختی نیزبازهم فردراتنهانمیگذاردچون پایه های محکم واستواری در وجود فرد دارد وهیچ موقع با یک تکان و تلنگراین احساس خراب نمیشودوهمانگونه مثل قبل باثبات دردرون فردایستاده است،وفرد در روز های سخت وطاقت فرسا هنوزهم شاداست وبه کمک فردمی آید.
چون این شادی از درون نشآت میگیرد پس این افراداز شرایط روحی و روانی مطلوبی برخوردارمیشوند.
پس زمانی که ما از خوشحالی درونی صحبت میکنیم منظورمان خوشحالی کاذب ودروغین نیست زیرا این خوشحالی با یک اتفاق تلخ در زندگی ازبین خواهد رفت وفرد او را در درون خوداحساس نمیکند.

رازهای به دست آوردن شادی درونی:

دوعامل اصلی برای داشتن شادی درونی.
۱-رضایت از زندگی
۲-داشتن احساس مطلوب و با کیفیت.
این دوموردرا باید داشته باشیم در درونمان آن را احساس کنیم تا زندگی خوب،شاد و با کیفیتی را تجربه کنیم.ولی باید گفت که اصلی ترین عاملی که بر زندگی فرد اثرمیگذارد درواقع" خود فرد"است.
این خود فرد است که تصمیم میگیرد در زمان سختی خوشحال باشد یا غمگین.
و آیا اجازه میدهد که سختی و ناراحتی بر او غلبه کندو زندگی شاد او را برهم بزند و خوشحالی درونی اش را نابود کند یانه.

دستیابی به شادی درونی

علم روانشناسی توانسته راهکارهایی برای احساسات مشترکی که بین انسان ها وجود دارد راپیدا کند.
همه ی انسان ها باهم متفاوتندولی برخی
از احساساتشان شبیه به هم است.برای مثال:
-همه ی آدمها از رسیدن به خواسته ها و آرزوهایشان احساس رضایت و خوشحالی دارند.
-زمانی که عزیزی را از دست میدهند پژمرده و غمگین میشوند.
-بسیاری ازافراد روزهای سخت و پرتنش را در زندگی تجربه کردند.

گذشته را فراموش کنید:

یک قانون طلایی وجودداردکه باعث میشود در هر مقطعی از زندگی که هستید خوشحال وشاد باشید وآن قانون طلایی فراموش کردن گذشته تان است.
سعی کنید گذشته رافراموش کنید و هیچ موقع به آن فکر نکنید حوادث و ناراحتی ها و ناخوشی های گذشته را دور بریزیدو در زمان حال زندگی کنید و این لحظه های خوش زندگیتان رابا فکر کردن به گذشته ازدست ندهید.
چندقدم طلایی دیگر را برایتان درادامه خواهیم گفت.

محبت کردن را فراموش نکنید!

محبت کنید ولی توقعی درقبال آن نداشته باشید. افراد با محبت کسانی هستند که معمولا هیچ موقع محبت کردن رافراموش نمیکنند و چشم داشتی هم  در قبال محبتشان به دیگران ندارند.
این محبت ها باعث شادی درونی درخود فرد میشود و همچنین طرف مقابل، که به این احساس؛احساس درونی ناخودآگاه گفته میشود.

شاکر باشید:

همیشه از داشته هایتان راضی باشید و ازخداوند تشکر کنید.زندگیتان را هرآنگونه که هست دوست داشته باشید.تاخداوند نیز درهای رحمتش رابه سوی شمابازکند.
ناشکری ازامکانات و زندگی باعث میشودشما روز به روز غمگین تر و شکسته ترشوید.
پس همواره شکرگذار نعمت های خداوند باشید که بهترین روش در رسیدن به شادی درونی تان است.

تغییرپذیر باشید:

همانطورکه میدانید دنیای امروزه همواره درحال تغییراست.
پس ماهم مجبوریم همراه با دنیای امروزه تغییر کنیم. بنابراین اگر سعی کنید از تغییر دور شوید آسیب بیشتری میبینید.
دراین دنیا هیچ چیز ثبات نداردغم هاروزی تمام میشوند،شادی هاهم همینطور.
ولی آنچه که تغییر نمیکند درون آدمی است پس سعی کنید تغییر نگرشی درزندگیتان بوجود بیاورید.

هدفمندی در زندگی:

کسانی که در زندگی خود هدف دارند انگیزه بیشتری برای زندگی و همچنین انرژی برای رسیدن به آن هدف دارند و سختی های این راه راتحمل میکنند و زودخسته نمیشوند اگر زمین بخورند بازهم بلندمیشوندو قدم های محکم تری برمیدارند.
فقط کافیست که از استعدادهای خود استفاده کنید. براساس آن استعدادها هدف را انتخاب کنید به عنوان مثال:اگر استعداد خوبی درزمینه نقاشی دارید، میتوانید یک نمایشگاه کوچک راه اندازی کنید.

شاد بودن درونی

قدم های موثرکه باعث بوجود آمدن شادی درونی شما میشوند بسیار زیادند برخی ازآنها عبارتنداز؛
داشتن احساس مسئولیت پذیری درقبال خود و دیگر افراد.
خلاق بودن
شکوفا کردن استعدادها
افکارمثبت 
محبت کردن به دیگران
روابط اجتماعی مطلوب وموثر

 شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با روانشناس تلفنی گپچه با مشاورین و متخصصان مجرب ما در تماس باشید. 

بیشتر بخوانید:

نحوه ارتباط و گفتگو با افراد جدید​

چطور اعتماد به نفس چهره خود را بالا ببریم؟​

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران

پر کردن این بخش الزامیست
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج