توقع بیجا یا انتظار نابجا از دیگران که مانع خوشبختی شما می‌شود


توقع بیجا یا انتظار نابجا  از دیگران که مانع خوشبختی شما می‌شود

گاهی اوقات ما از دیگران انتظار داریم که یجور خاصی با ما رفتار کنند یا کاری را برای ما انجام دهند. در بعضی مواقع این انتظارات ما بجا و درست است ولی دربرخی موارد دیگر غلط و توقع بیجا است.
ما ازدیگران انتظاری داریم که وقتی انجام نشود ما بسیار ناراحت و دلسرد میشویم و دیگر حس مثبتی به آن فرد نخواهیم داشت و مسلما زندگی شادی راتجربه نخواهیم کرد.
ماباید این را به خودمان بقبولانیم که دیگران قرار نیس طبق میل ما رفتار کنند و باید یادبگیریم که چه خواسته ها و انتظارات بیجا است و از دیگران انتظار انجامش را نداشته باشیم.

۱. توقع نداشته باشید دیگران همیشه با حرف‌هایتان موافق باشند.

انتظارنداشته باشید که هرحرفی زدید همه باشما موافق باشند و حرفتان راقبول داشته باشند زیرا همه ی انسان ها عقاید و افکاری متفاوت دارند.
حال شما میتوانید دیگران را با دلایل درست قانع کنید ولی نمیتوانید انتظار داشته باشید که آنها همواره باشماموافق باشند یا به《زور》موافقتشان را اعلام کنند.

۲. وقتی خودتان را گناهکار می‌دانید، انتظار نداشته باشید دیگران برایتان ارزش قائل شوند.

وقتی اتفاقی یا مشکلی برایتان رخ میدهد مدام خودتان را درخلوت و جلوی دیگران سرزنش نکنید و مدام تکرار نکنید که 《من مقصرم》وقتی این جمله راتکرار کنید بقیه افراد نیز شمارا مقصر میدانند وبرایتان ارزش قائل نمیشوند و سرزنشتان میکنند. 《درست همان کاری که خودتان به آن هایاد داده اید》.پس قدر و ارزش خودتان را بدانید و مطمئن باشید همه ی آدم ها دچار لغزش و خطا میشوند.
وقتی برای خودتان ارزش قائل شدید میتوانید انتظار داشته باشید دیگران هم به شما احترام گذاشته و قدرتان رابدانند.
ارزش هرانسانی در درون خودش است، و هرکس درگیر زندگی روزمره خودش میباشد.
افراد فکر میکنند نیازهای دیگران هم مانند نیازهای خودشان است. 
آنها از نظر احساسی یا ذهنی آمادۀ تأیید ارزش شما نیستند. آنچه به شما می‌گویند یا درمورد شما انجام می‌دهند بازتابی از انتظارات خودشان است و نباید آنها را با انتظارات خودتان اشتباه بگیرید.

۳. به خود احترام بگذارید وبعد انتظار احترام ازدیگران راداشته باشید.

تازمانی که شما به خودتان درخلوت و درحضور دیگران احترام نگذارید کسی هم به شما احترام نمیگذارد《پایه واساس این احترام در درون شمااست》.
شیوه ی زندگیتان را طوری قرار بدهید که برپایه احترام به خودتان باشد؛ آیا شما بافردی محترم همانطور برخورد میکنید که باخودتان برخورد کرده اید؟ مسلمآ اینطورنیست.
هیچکس در درجه اول با ارزشمندتر ازخودتان نیست پس یادبگیرید اول به خودتان احترام بگذارید بعد به دیگران. برای دریافت
مشاوره فردی با مشاوران گپچه میتوانید در ارتباط باشید.

۴. وقتی خودتان نمی‌دانید چه می‌خواهید، از دیگران انتظار نداشته باشید به شما بگویند چه‌کاری انجام دهید.

مسیر هدف و زندگیتان را خودتان تعیین و انتخاب کنید و درراه رسیدن به آن تلاش کنید.
انتظار نداشته باشید تا دیگران بیایند و به شما بگویند که فلان کار را انجام بده تا زندگی بهتری داشته باشی.این میل و اشتیاق باید ازدرون خودتان بیدارشود.

۵. از دیگران توقع نداشته باشید با شما بمانند، وقتی تمایلی به ماندن با شما ندارند.

گاهی اوقات کسانی وارد زندگیتان میشوند و باشما میمانند و در تمام اتفاقات خوش و بد باشماهمراه هستند،اینها آدمهای با ارزش زندگی شما هستند.
ولی گاهی اوقات هم کسانی درزندگیتان هستندوبعد شمارا ترک میکنند و تنهامیگذارند، شما نمیتوانید آنهارابه زور درکنارخود نگهدارید، باید بگذارید رفتنی برود هرچند سخت است ولی بهترین کاردل کندن است؛ زیرا آن کسی که آماده ی رفتن است دیگر نمیتوانید انتظار داشته باشید که باشمابماند.
 از دیگران انتظار نداشته باشید بدانند شما دقیقا به چه فکر می‌کنید
زمانی که به چیزی فکرمیکنید هرگز انتظار نداشته باشید دیگران فکرتان رابخوانند که به چه چیزی دارید فکر میکنید تاحرف نزنید که دیگران فکرتان را نمیفهمند.پس اول درک افکارتان برایتان مهم باشد و بعد نظر دیگران؛باخود خلوت کنید و ببینید که چه افکاری دارید و چه چیزی میخواهید و چه حسی دارید بعد اگر دوست داشتید آن را بادیگران درمیان بگذارید.

۷. وقتی خودتان نمی‌توانید راه‌حلی پیدا کنید، از دیگران انتظار نداشته باشید مشکلتان را حل کنند.

بعضی مواقع فرد دچارمشکلاتی میشود ونمیتواند آن راحل کند بعددیگران راسرزنش میکند و مقصر میداند که چرا مشکلم راحل نمیکنید.این انتظار نابجا باعث میشود فرد نتواند توانایی هایش راشکل بدهد و اختیارات و قدرتش را تسلیم به دیگران میکند.

۸.وقتی نمی‌توانید خودتان را ببخشید، از دیگران انتظار نداشته باشید شما را ببخشند.

فرض کنید،شما کار بدی درحق کسی انجام داده اید ولی خودتان را نبخشیدید و برای بخشیده شدن از فرد مقابل معذرت خواهی میکنید اونیز شمارامیبخشد.
اوشمارابخشیده ولی چون شما خودتان را نبخشیدید احساس رضایت درونی ازخودتان ندارید و آنطور که انتظار داشتید نمیشود.
پس اول ازهمه《 بخشیدن خود》را یاد بگیرید تا به راحتی هم ببخشید و دیگران برای شما ارزش قائل شوندو شماراببخشند.

۹. همیشه از دیگران انتظار تحسین و قدردانی نداشته باشید.

این رابدانید که هرکار خوبی که انجام میدهید رافقط برای رضایت و خوشحالی درونی خودتان انجام دهید نه برای رضایت دیگران.
اگر بخاطر تحسین دیگران باشد ممکن است آنها شما راتحسین نکنند و شما ناراحت و دلسرد شوید،پس وابسته ی این تعریف و تمجیدهانباشید.
کاری را بکنید که فکر میکنید درست است،نظر خودتان مهم تر از نظر دیگران است؛ هربار که کار خوبی میکنید برای خودتان هدیه ای درنظر بگیرید یا خودتان را تحسین کنید تا همیشه خوشحال باشید وبه این کارها ادامه دهید و سعی کنید از حرفهاو کلمات دلگرم کننده و مثبت برای خود استفاده کنید.

۱۰. از دیگران انتظار نداشته باشید به شما انگیزه بدهند

هیچ کسی مدام نمیتواند شمارا تشویق کندتا به دنبال هدفتان بروید و از زندگی لذت ببرید.
زمانی که شما ناراحت هستید یک دوست صمیمی میتواند با صحبت هاو کارهایش کمی شمارا آرام کند ولی نمیتواند شمارا مجبور به لذت بردن از زندگی کند. این خودشماهستید که باید برای زندگیتان قدمی بردارید و بلند شوید و دست به کار شوید، یک انگیزه برای خود پیدا کنید؛ اینکه یک گوشه بنیشینید و زانوی غم بغل کنید تا دیگران به شما انگیزه بدهند کار اشتباهی است و هرگز اتفاق نمی افتد.

۱۱. از دیگران انتظار نداشته باشید شما را کاملا درک کنند.

تمامی انسان ها نوع تربیتشان باهم فرق دارد و هرکس جای خودش زندگی کرده و نمیتواند زندگی کسی دیگر را کاملا درک کند پس از کسی انتظار نداشته باشید با تفاوت های فردی که وجود دارد شمارا درک کند.
اوشاید حتی نفهمد دارید راجع به چه موضوعی حرف میزنید، چه برسد به اینکه بخواهد باشماهمدردی کند. وقتی این موضوع را قبول کنید کمتر از دیگران انتظار خواهید داشت و به دیگران حق میدهید که دیدگاه و تجربه های خاص خودشان راداشته باشند.

۱۲. از دیگران انتظار نداشته باشید باعث شادی و لذت شما از زندگی شوند.

نباید از دیگران انتظار داشته باشید که دیگران شماراشاد کنند زیرا شادی از درون و زندگی خودتان آغازمیشود، که شماباید آن نور امید و شادی را در زندگیتان پیدا کنید تا به شادی دست بیابید.
دیگران فقط میتوانند این شادی را پررنگ تر کنند و نمیتوانند شمارا مجبور کنند تا نور را ببینید. هرچیز کوچکی در زندگی میتواند آن نور باشد.

۱۳. از دیگران انتظار نداشته باشید در کارهای کودکانه و شیطنت‌ها با شما همراهی کنند.

همیشه که نباید درست و منطقی رفتار کنیم گاهی هم نیاز داریم کودکانه رفتار کنیم آن هم با یک دوست صمیمی؛ولی اگر آن دوست راهم نداریم به تنهایی میتوانیم از کودک درونمان لذت ببریم و کارهای کودکانه کنیم. شاید بقیه این را احمقانه بدانند ولی مهم خود ماهستیم که حالمان با این کارها خوب میشود.کارهایی مثل؛شمشیر بازی با قاشق غذاخوری
آب پاشیدن درهوا،کج و کوله راه رفتن،پریدن روی مبل و تخت خواب،گل بازی و خمیر بازی و غیره.

۱۴. همیشه از رفتارهای دیگران برداشتی منفی نداشته باشید و تصور نکنید مدام شما را قضاوت می‌کنند.

هرکس هر رفتاری انجام میدهد شما سریع آن را به خود نچسبانید و منفی باف نباشید.
اگر آدمی هستید که بسیار منفی نگر است باید بدانیدکه؛ باهرجمله دیگران به دنبال نکته منفی آن جمله میگردید و فکر میکنید همه ی ادم ها مشکوک هستند و افکار پنهانی دارند.
مثلا اگر کسی به شما لبخند بزند فکر میکنید نکند دارد به لباس یا تیپ من میخندد شاید اودر ذهنش به این فکر میکند که چه استایل جذابی دارید.
یا اگر کسی از شما تعریف کند فکر میکنید میخواهد شما راخام کند تا خواسته اش را بگوید. 
پس درهر کاری به دنبال نکته منفی آن هستید که بسیار کار اشتباهی است و درواقع اول ازهمه خودتان رارنج خواهید داد.

 شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تلفنی با مشاورین و متخصصان مجرب ما در تماس باشید. 

بیشتر بخوانید:

شکاک بودن چه علائم و نشانه ­هایی دارد؟

نحوه صحیح برخورد با جاری

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات کاربران

پر کردن این بخش الزامیست
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج
گپچه،مرکز آنلاین مشاوره،مشاوره تلفنی،مشاوره روانشناسی،مشاوره خانواده،مشاوره ازدواج